Mã 448: gà vàng chân thao 2,7 kg lai mỹ

click vào đây xem Clip xổ:https://youtu.be/j6-e-6MAKaM
Click Xem clip quần  bội:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *