Mã 529: gà lông thép trên cánh-đại giáp(que 2,45kg)

529 529X